Algemene Voorwaarden VHL 2017

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- VHL: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Dr. Van Haeringen Laboratorium B.V.” gevestigd te Wageningen.
- Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon ten behoeve van wie VHL werkzaamheden verricht.
- Opdracht: ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
- Schriftelijk: tevens een bericht dat op elektronische weg kenbaar is gemaakt indien de authenticiteit van het bericht en de identiteit de afzender in voldoende mate kan worden vastgesteld.
- Monster: een door opdrachtgever aan VHL ter beoordeling en onderzoek ter beschikking gestelde zaak.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht.
2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor alle aanbiedingen of offertes van VHL.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Deze voorwaarden zijn mede bedongen voor alle bij VHL werkende personen en bestuurder(s) van VHL en de verbonden rechtspersonen.

Artikel 3 – Totstandkoming
1. Alle mondelinge aanbiedingen door VHL zijn geheel vrijblijvend. Een schriftelijke aanbieding of offerte blijft een maand van kracht, tenzij anders aangegeven op de offerte.
2. Een overeenkomst komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging van VHL, tenzij VHL met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 4 – Prijzen
1. Elke overeenkomst wordt aangegaan volgens de prijs als schriftelijk door VHL opgegeven, is geen prijs opgegeven dan geldt de prijs volgens de meest actuele prijslijst van VHL.
2. De prijzen luiden in Euro’s en zijn exclusief BTW en verzendkosten.
3. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan VHL, zoals verhoging van belastingen of prijsstijgingen of als gevolg van wijziging van de voorschriften bij de uitvoering van de overeenkomst, worden verrekend.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst
1. VHL neemt bij de uitvoering van de opdracht de daarop door partijen of overheid van toepassing verklaarde en in de branche gebruikelijke voorschriften in acht.

Artikel 6 – Oplevering
1. De overeengekomen levertijd wordt door VHL zoveel mogelijk in acht genomen, maar geldt nimmer als fatale termijn.
2. Indien VHL een opdracht heeft voltooid of indien de uitslag van door VHL uitgevoerd onderzoek aan opdrachtgever is toegezonden, heeft opdrachtgever gedurende acht dagen na voltooiing of verzending de gelegenheid om schriftelijk en gemotiveerd melding te maken van een gebrek in de uitvoering. Als het gebrek niet bij voltooiing of ontvangst van de uitslag te onderkennen was, dan dient het gebrek binnen acht dagen nadat de opdrachtgever het gebrek kende of had kunnen kennen, te worden gemeld.
3. Indien de opdrachtgever geen of althans niet-tijdig, niet-schriftelijk of niet-gemotiveerd melding heeft gemaakt van een gebrek, vervalt ieder recht van opdrachtgever op schadevergoeding, direct of indirect verband houdend met de opdracht.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten
1. Met betrekking tot gegevens die voortvloeien uit of samenhangen met de opdracht behoudt VHL zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever erkend dat VHL ter zake rechthebbende is.
2. Opdrachtgever heeft het recht de door VHL geleverde gegevens en adviezen aan te wenden voor eigen gebruik. Uitgebrachte rapportages mogen door opdrachtgever slechts met vermelding van de naam van VHL worden gepubliceerd. Ieder ander gebruik (daaronder begrepen reclame-uitingen) is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VHL. Opdrachtgever verbindt zich jegens VHL om op generlei wijze (met uitzondering van het toegestane verbruik) - direct of indirect - evengenoemde (intellectuele eigendoms)rechten te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins, ook niet door een vordering tot nietigverklaring.
3. VHL behoudt zich het recht voor de in het kader van de uitvoering van een opdracht vergaarde kennis, gegevens en ervaring voor andere doeleinden te gebruiken en de monsters te gebruiken voor onderzoek, mits de anonimiteit van opdrachtgever is gewaarborgd.
4. Indien de opdrachtgever inbreuk maakt op de rechten van intellectuele eigendom van VHL, verbeurt hij jegens VHL een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 2.500,00 per overtreding, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en verzekering
1. VHL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (1) door opdrachtgever aangeleverde monsters zoals indien de opdrachtgever de herkomst en identiteit niet deugdelijk kan bewijzen (2) door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens (3) het gebruiken van resultaten door opdrachtgever in strijd met de door VHL gegeven voorschriften of adviezen.
2. De aansprakelijkheid van VHL, op welke grondslag dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van VHL bij de uitvoering van een opdracht en met name laboratoriumonderzoeken: (a) bij een factuurwaarde tot € 1.000 beperkt tot maximaal € 2.500, (b) bij een factuurwaarde van € 1.000 tot € 2.500 beperkt tot maximaal € 5.000 en (c) bij een factuurwaarde boven € 2.500 beperkt tot maximaal twee maal de factuurwaarde van de opdracht. Indien voor meerdere werkzaamheden tegelijk opdracht wordt gegeven, wordt elke werkzaamheid als individuele opdracht beschouwd en geldt de factuurwaarde alleen voor die opdracht.
3. De aansprakelijkheid van VHL voor gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs-)stagnatie en andere vormen van bedrijfsschade zijn uitgesloten.
4. Opdrachtgever vrijwaart VHL voor aanspraken van derden voor zover deze de hiervoor onder 1 genoemde beperking van aansprakelijkheid te boven gaat of betrekking hebben op de hiervoor onder 2 genoemde uitsluiting van aansprakelijkheid.

Artikel 9 – Betaling en opschorting
1. Betaling door opdrachtgever dient binnen 14 dagen na de datum van verzending van de factuur door VHL te geschieden. Verrekening en/of opschorting is daarbij niet toegestaan. Indien opdrachtgever niet binnen die termijn betaald heeft, is hij van rechtswege in verzuim.
2. Vanaf de datum van verzuim is opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, ook al is geen sprake van een handelsovereenkomst.
3. Nadat de opdrachtgever in verzuim is, is VHL zonder nader ingebrekestelling gerechtigd tot gerechtelijke invordering van het openstaande bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het openstaande bedrag met rente.
4. VHL is gerechtigd om de afgifte alle zaken van opdrachtgever en de uitslagen van onderzoeken op te schorten, zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht zijn.

Artikel 10 - Annulering
1. Annulering één week voor aanvang van de opdracht is kosteloos. Echter, indien VHL voor de uitvoering van de opdracht speciale zaken heeft besteld of voorbereidingen heeft getroffen vergoedt de opdrachtgever deze kosten en wel minimaal 10% van de overeengekomen prijs.
2. Bij annulering binnen één week voor de overeengekomen aanvang van de opdracht en na aanvang van de opdracht vergoedt opdrachtgever de door VHL geleden schade en wel minimaal 50% van de overeengekomen prijs.

Artikel 11 - Ontbinding
1. VHL is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de opdracht onvoltooid te laten, indien blijkt dat opdrachtgever één of meer van de verplichtingen van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien opdrachtgever overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surséance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, of er beslag op de zaak wordt gelegd.
2. Bij ontbinding heeft VHL recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

Artikel 12 – Bewaring gegevens en zaken
1. De door de opdrachtgever toegezonden schriftelijke stukken worden door VHL 5 jaar bewaard. Op verzoek worden de originele stukken aan opdrachtgever afgegeven, doch VHL is gerechtigd kopieën daarvan te maken.
2. De door de opdrachtgever toegezonden monsters en zaken, worden na uitvoering van de opdracht vernietigd, tenzij VHL het nodig acht om deze langer te bewaren. .

Artikel 13 – Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, vertaling en depot
1. Op alle overeenkomsten tussen VHL en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
2. De rechtbank te Arnhem is in geval van geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst de bevoegde rechter, tenzij sprake is van een kantonzaak.
3. Deze voorwaarden kennen een versie in de Nederlandse en Engelse taal, alleen Nederlandse tekst is bindend.
4. Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2017 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

VHL is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001 (registratie nummer NL10/81826438)
VHL is geaccrediteerd volgens de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025 (registratie nummer L472)

(Directie110417WHaF008v05)